INFORMACJE
INFORMACJE

"Bliżej rynku pracy"
"Ogarnij inżynierię"

"ARGOS"
"Szkoła Współpracy"
"Innowacyjna technika"
"Młodzież w działaniu"
"e-Tornister"
"PNWM"
"O!SWÓJ"
"PoZdro"
"Kropla do kropli"
Projekt EFS

 

WITAMY NA STRONIE GIMNAZJUM NUMER 92

Projekty i programy realizowane w szkole
przy wsparciu finansowym UE


"Bliżej rynku pracy"  "Ogarnij inżynierię"  "ARGOS"  "Szkoła Współpracy
"Innowacyjna technika
"Młodzież w działaniu"  "e-Tornister"
"PNWM"
"O!SWÓJ" "PoZdro" "Kropla do kropli  Projekt EFS 


PROJEKT "BLIŻEJ RYNKU PRACY - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"

W klasach trzecich gimnazjum realizowany jest projekt unijny "Bliżej rynku pracy" wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w Projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71 szkołach objętych wsparciem w projekcie do 30 czerwca 2019r. Realizatorzy projektu: Beneficjent – Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Edukacji i Partnerzy projektu – Uniwersytet Warszawski, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Łomianki, Gmina Miasto Marki, Gmina Milanówek, Gmina Otwock, Gmina Nadarzyn, Gmina Miasto Pruszków, Miasto Ząbki, Miasto Zielonka. Termin realizacji Projektu: 1 września 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.

Projekt w szkole pilotuje pani Anna Sokołowska.

Informacja   plakat


PROJEKT "OGARNIJ INŻYNIERIĘ"

"Ogarnij Inżynierię” to bezpłatny, modułowy program edukacyjny przeznaczony dla szkół podstawowych, który łączy inżynierię oraz technologię druku 3D z wiedzą z przyrody, matematyki, informatyki i techniki.

Dzieci od najmłodszych lat fascynuje tworzenie, konstruowanie, rozkładanie urządzeń na części i sprawdzanie, jak działają. „Ogarnij Inżynierię” otwiera przed uczniami świat zaawansowanej technologii, zaprasza do majsterkowania i zabawy z naukami ścisłymi. Dzieci uczą się projektowania, przeprowadzania eksperymentów i praktycznego wykorzystywania najnowocześniejszych technologii, a także zdobywają umiejętności przydatne w dorosłym życiu. W ramach tego programu w naszej szkole zostały zrealizowane następujące projekty:  „Druk i modelowanie 3D”, „Energia i wiatr“ oraz “Zielone dachy”.

Szczegóły http://katalystengineering.org/pl/#o-programie

Od lutego 2018 r. uczniowie klasy 4a-c na lekcjach techniki, a także lekcjach przyrody (klasy 4a i 4c) przystąpili do realizacji bezpłatnego, modułowego programu dla szkół podstawowych „Ogarnij Inżynierię”. Moduł dla klasy IV – „Tajemnice zielonych dachów” poruszał aspekty związane ze składnikami pogody, uczył korzystania z narzędzi pomiarowych oraz pokazywał inżynieryjne rozwiązania dotyczące budowy ekologicznych osiedli. Na zajęciach, uczniowie tworzyli własne termometry i skale pomiarowe. Konstruowali urządzenia do pomiaru wilgotności, a także wiatromierze i wiatrowskazy, służące do rejestrowania prędkości i kierunku wiatru. Dowiedzieli się, czym są zielone dachy, jaki mają wpływ na klimat i środowisko, następnie tworzyli budynki z tradycyjnymi i zielonymi dachami, by porównać ich właściwości. Na zajęciach uczniowie uczyli się kreatywnego rozwiązywania problemów, współpracy i pracy zespołowej – umiejętności niezbędnych, by odnieść sukces w dorosłym życiu. Takie metody pracy sprawiają, że uczniowie bardzo angażują się w lekcje i są zmotywowani do uczenia się przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Barbara Przała, dr inż. Hanna Nowak.


PROJEKT ARGOS

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość". W ramach projektu „Argos” utworzono 28 nowych e-pracowni warszawskich, wyposażonych w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz drukarki. Nasza szkoła znalazła się wśród beneficjentów projektu. Marzec 2016.


PROJEKT e-TORNISTER

Od października 2014 roku w Gimnazjum nr 92 na Ursynowie, został wprowadzony pilotażowy projekt „e-Tornister” - system kompleksowej edukacji mobilnej on-line dla gimnazjów. Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie usługi zarządzania i bezprzewodowego udostępniania uczniom oraz nauczycielom publikacji dydaktycznych. Wszyscy uczniowie klas pierwszych oraz nauczyciele w ramach pilotażowego wdrożenia systemu otrzymali dedykowane urządzenie edu-tablet i będą korzystali z platformy zarządzającej nauką przez internet. Otrzymali oni dostęp do pozycji wydawniczych w postaci elektronicznej, zgodnych z podstawą programową do niektórych przedmiotów nauczania w klasach pierwszych. Projekt „e-Tornister” wykorzystuje multimedialne podręczniki, które są odpowiednikiem podręczników tradycyjnych, zatwierdzonych przez MEN.  W projekcie bierze udział 158 uczniów klas pierwszych gimnazjum oraz siedmiu nauczycieli. Projekt koordynuje dyrektor szkoły. Pomysłodawcą projektu jest Firma Polkomtel Sp. z o.o.

 


PROJEKT „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice
kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

To nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

Projekt jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty. Więcej http://www.szkolawspolpracy.pl

W ramach Projektu na terenie szkoły dotychczas zorganizowano: imprezę integrującą środowisko szkolne, Dni wolności, warsztaty florystyczne.


PROJEKT "POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY"

 

W dniu 13 czerwca 2014 w naszym Gimnazjum w ramach projektów:  Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (www.der-tag.pl) oraz "Szkoła współpracy"(www.szkolawspolpracy.pl) miała miejsce akcja pt. Dzień Wolności.de | Tag der Freiheit.pl. Byliśmy jednym z 240 projektów, który włączył się w akcję uczczenia 25. rocznicy przemian demokratycznych, rozpoczętych w 1989 roku. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Pan Lech Królikowski, Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów; Pan Piotr Guział, Burmistrz Dzielnicy Ursynów; Pani Ewa Tomaszewska, działaczka opozycji w PRL (Poseł Parlamentu Europejskiego, Senator RP); Pani Teresa Jurczyńska–Owczarek, Radna Dzielnicy Ursynów; Pani Mirosława Żurawska, Naczelnik Wydziału Oświaty Dzielnicy Ursynów; Pan Steffen Grothe, przedstawiciel PNWM w Warszawie; Pan Maximilian Seeger, przedstawiciel Ambasady Republiki Federalnej Niemiec oraz członkowie Rady Rodziców. Szkoła przygotowała: spektakl słowno-muzyczny przedstawiający drogę Polski i Niemiec do odzyskania pełnej suwerenności, wystawy dot. jubileuszu 25-lecia, konkurs wiedzy, kawiarenkę polsko-niemiecką. Dzięki akcji ursynowska młodzież mogła z "bliska" zapoznać się z nowoczesną historią obu krajów, jak również zaprezentować swoje talenty wokalne, taneczne, muzyczne, aktorskie, plastyczne i organizatorskie. Miłym zakończeniem projektu był słodki poczęstunek (tort) ufundowany przez Radę Rodziców oraz nagrody, które organizatorzy otrzymali z Kancelarii Prezydenta RP. Koordynatorem akcji była Pani Barbara Sackiewicz, nauczyciel języka niemieckiego w Gim. Nr 92.

 


PROJEKT - INNOWACYJNA TECHNIKA

 

Szkoła nasza (jedna z dwudziestu w Polsce) w roku szkolnym 2013/14 brała udział w Projekcie "Innowacyjna technika - program zajęć technicznych dla gimnazjów". Projekt pilotowała Naczelna Organizacja Techniczna. Celem projektu było wykreowanie dla gimnazjów pięciu programów zajęć technicznych, interdyscyplinarnych, o wysokim nasyceniu zastosowań współczesnej techniki. Projekt był realizowany w klasie 2d przez nauczyciela zajęć technicznych - panią Ewę Dmowską - współautorkę obudowy dydaktycznej Projektu - w osi tematycznej "Konstrukcje", w dwóch modułach:

1 - Projektowanie techniczne, 2 - Techniki wytwarzania.

Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddz. 3.3.4 "Modernizacja treści i metod kształcenia". W ramach Projektu powstała oprawa dydaktyczna: Program zajęć, Zeszyt dla ucznia, Poradnik dla nauczyciela. Z tego tytułu każdy uczeń klasy 2d otrzymał Zeszyt tematyczny z ćwiczeniami i dodatkowo pendriva. Szkoła otrzymała laptop i projektor multimedialny do uzupełnienia wyposażenia pracowni komputerowej oraz zestawy do montażu różnych urządzeń dla uczniów.

Poniżej prezentujemy przykłady efektów pracy na zajęciach: loga zespołów klasy 2d biorących udział w Projekcie "Innowacyjna technika", wystawy mini projektów prezentowanych na forum szkoły, foto z przebiegu zajęć, foto obudowy dydaktycznej Projektu.
W roku 2014 Kuratorium Oświaty w Warszawie nadało Programowi status innowacji pedagogicznej.

 

 

Foto z wystaw na forum szkoły

Foto z przebiegu zajęć

 

 

Więcej na http://edu.not.org.pl/

 

Grupa uczniów objętych programem "Innowacyjna technika" uczęszczała na warsztaty nowego projektu edukacyjnego Fundacji Inceptio "PROJEKTujeMY", prowadzone przez Politechnikę Warszawską. Poniżej foto z zajęć naszych uczniów.

W ramach współpracy szkoły z NOT - Naczelną Organizacją Techniczną - nasza nauczycielka techniki - pani Ewa Dmowska wzięła udział w konferencji "Nauka, technika i rzemiosło kluczem do innowacyjnej gospodarki", która odbyła się 9 grudnia 2013 roku, w Ministerstwie Gospodarki. Organizatorem konferencji byli: Ministerstwo Gospodarki, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Celem konferencji była diagnoza sytuacji w szkolnictwie oraz wypracowanie postulatów na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego i podniesienia jego rangi.


PROJEKT O!SWÓJ

To już druga edycjia projektu O!SWÓJ – niezwykłego wydarzenia, w którym w 2014 r. uczestniczyło już ponad 30 nauczycieli i 2000 uczniów z warszawskich szkół. O!SWÓJ to seria działań edukacyjnych Teatru 21. Jej celem jest wprowadzanie tematu różnorodności do szkół i przedszkoli. O!SWÓJ to spotkanie – nauczycieli, uczniów, osób z niepełnosprawnością. Organizatorzy wierzą, że to właśnie teatr jest przestrzenią, w której może udać nam się ze sobą o!swoić, lepiej poznać. Teatr 21 to zespół założony 10 lat temu przez Justynę Sobczyk. Tworzą go aktorzy z zespołem Downa i autyzmem oraz grupa artystów działająca, na co dzień w stołecznych instytucjach kultury. W repertuarze ma spektakle dla dzieci oraz dorosłych, realizuje działania edukacyjne, występuje na festiwalach i współpracuje z Muzeum Historii Żydów Polskich, Instytutem Teatralnym czy Teatrem Powszechnym.


PROJEKT "KROPLA do KROPLI"

To kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu Szkoły oszczędzają wodę, ilość odprowadzanych ścieków oraz energię do jej podgrzania. Program zakłada nie tylko poprawę efektywności energetycznej budynku Szkoły, ale również jest wartościową porcją wiedzy kierowanej do dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Celem programu jest wyrabianie pozytywnych nawyków, mających na celu bardziej racjonalne gospodarowanie jednym z najcenniejszych zasobów Ziemi, jakim jest woda. Więcej http://kropladokropli.pl/index.html


Program "MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU"

„Sportowa Edukacja Europejczyków” to międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu Młodzież w Działaniu. Młodzież z UKS „GIM 92 Ursynów” we współpracy z Gimnazjum Nr 92 w okresie 6-13 kwietnia 2014 r przygotowała i zrealizowała program międzynarodowej wymiany młodzieży. Program finansowany był ze środków KE – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Młodzież w Działaniu”. W programie obok młodzieży polskiej uczestniczyła młodzież z Belgii i Rumunii. Wymiana młodzieży realizowana była pod nazwą „Sportowa Edukacja Europejczyków”. Program skierowany był do młodzieży, która jest zainteresowana sportem jako formą aktywnego spędzania wolnego czasu i sposobem na zdrowe życie, zgodnie z zasadą „wszyscy jesteśmy europejczykami”. Podczas projektu zrealizowano ciekawy program, opierający się na różnorodności metod pracy, w tym m.in.: dyskusje, warsztaty, prezentacje, zajęcia sportowe oraz zawody, konkursy interaktywne, ewaluacje oraz imprezy integracyjne. Cele i priorytety programu:

- promowanie tolerancji i współpracy oraz przestrzeganie zasad fair-play w sporcie jak i w życiu codziennym,

- zachęcanie młodzieży do poznawania historii sportu oraz uniwersalnych zasad zdrowej rywalizacji,

- promowanie nauczania międzykulturowego i edukacji nieformalnej,

- poznanie innych kultur, praktyk wykorzystywanych w życiu codziennym poprzez sport,

- nawiązywanie kontaktów i przyjaźni poprzez różne aktywności sportowe,

- poznawanie korzyści płynących z aktywnego i zdrowego stylu życia,

- zachęcanie i proponowanie młodzieży wykorzystywania inicjatyw sportowych wynikających z ich środowiska lokalnego.


Program "PoZdro"

Nasze Gimnazjum w roku szkolnym 2014/15 zostało zgłoszone do Programu „PoZdro” zajmującego się profilaktyką cukrzycy typu II i chorób cywilizacyjnych. Dzięki dużemu zainteresowaniu rodziców szkoła została objęta tym programem. W listopadzie ponad połowa uczniów klas pierwszych  została przebadana przez pracowników Medicover. Więcej o programie: http://www.po-zdro.pl/o-programie i http://www.medycynaprywatna.pl/program-prozdro-fundacji-medicover-wyroniony-w-plebiscycie-know-health-2014


Projekty EFS w Gimnazjum 92

Dzięki projektom współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Gimnazjum Nr 92 w roku szkolnym 2007/2008 powstały:

 - w bibliotece szkolnej - „Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej” (4 stanowiska dla uczniów wyposażone w system operacyjny Windows Vista i pakiet Office2007, z zainstalowanymi multimedialnymi programami edukacyjnymi: Encyklopedią, Atlasem Świata i Słownikami PWN oraz urządzenie wielofunkcyjne Lexmark), 

- nowa pracownia komputerowa w skład, której wchodzi: serwer z systemem operacyjnym Windows Small Business Serwer 2003, 10 stanowisk komputerowych wyposażonych w system operacyjny Windows VISTA i pakiet Office 2007 Prof., laserowa drukarka sieciowa HP, komputer przenośny DELL oraz projektor BENQ.

szablony